Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene regels

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van LatinClubFiesta hierna ook te noemen: de  dansschool.
 2. De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.
 3. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt zal tot verwijdering worden overgegaan.
 4. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De (directie van) de dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van welke aard dan ook, als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool.
 5. Indien een cursist al lichamelijke klachten heeft, wordt deze verzocht de docent voor de les hiervan op de hoogte te stellen
 6. De dansschool is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal van de persoonlijke eigendommen van de cursisten. Iedereen wordt verzocht zijn spullen zelf in de gaten te houden
 7. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
 8. Door uzelf meegebrachte consumpties zijn niet toegestaan. Consumpties zijn verkrijgbaar aan de bar en mogen alleen binnen het horecabedrijf genuttigd worden

Cursus/workshops/bootcamps/feesten

 1. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus/workshop/bootcamp/feest of toegang te ontzeggen tot onze leslocaties/feestlocaties op de momenten dat onze lessen/feesten plaatsvinden.
 2. Eén seizoen bestaat uit een lessenreeks van 8 weken van 1,5 uur met een korte pauze van 15 min daarin.
 3. Na inschrijvingvoor een cursus/workshop/bootcamp is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de cursist is overeengekomen. Inschrijving kan zowel, schriftelijk als elektronisch via e-mail of de website geschieden.
 4. De dansschool mag de cursus/workshop/bootcamp annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, etc..Ingeval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.
 5. Alle cursussen/workshops/bootcamps zijn persoonlijk en niet aan derden overdraagbaar.
 6. Gemiste lessen (door overmacht als bijv. ziekte) kunnen in overleg met de dansschool worden ingegehaald. Dit kan via lessen op een andere avond, extra lessen, of middels mogelijkheden in onderling overleg tussen cursist en dansschool bepaald. Dit geldt niet voor cursisten die er zelf voor kiezen om lessen niet te volgen.
 7. Bij in gebreke blijven van betaling, gaan de vorderingen ter incasso. Het cursusgeld over de lopende periode is direct opvorderbaar verhoogd met eventuele buitengerechtelijke- en/of gerechtelijke kosten, administratiekosten, rente per achterstallige cursusperiode die verbonden zijn aan de inning.

 

Annuleren

 1. Een cursus of workshop kan zonder kosten binnen 14 dagen na inschrijving worden geannuleerd.
 2. Bij annulering van de cursus of workshop langer dan 14 werkdagen na inschrijving dient er 20,- Euro annuleringskosten te worden betaald echter bij annulering van de cursus of workshop binnen 14 werkdagen voor aanvang van de cursusdient het volledige bedrag te worden betaald. Lesgelden worden niet geretourneerd.
 3. De annulering dient per aangetekend schrijven plaats te vinden en kan worden verzonden naar:
  Dansschool LatinClubFiesta, Zwaluwstraat 11, 2025 VM Haarlem.
  U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of de desbetreffende schriftelijke annulering door ons op tijd en in goede orde is ontvangen.
 4. Annuleren kan ook per e-mail. Deze vorm van annuleren is alleen geldig indien er een lees of ontvangstbevestiging van Latin Club Fiesta is ontvangen.

Klachten

 1. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij de dansschoolhouder ingediend te worden.
  De dansschoolhouder maakt binnen 14 dagen na het indienen van de klacht  zijn standpunt hierover, eveneens schriftelijk en gemotiveerd, kenbaar aan de klager.

Slotbepaling

Dit zijn de algemene voorwaarden voor het komende cursusjaar. De voorwaarden van voorgaande jaren komen hierbij te vervallen. Bij inschrijving voor dit cursusjaar gaat de cursist en cursusgeld-plichtige akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van de Dansschool. Geschillen tussen partijen worden beheerst door het Nederlandse recht en worden uitsluitend van de toepasselijke competentieregels gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement te Haarlem.